Klachten

Zorgclick streeft ernaar zorg en begeleiding van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over (onderdelen) van de begeleiding.

Onvrede over de begeleiding kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgverlener, de kwaliteit van de geleverde zorg/begeleiding of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen.

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Zorgclick hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. ( Wkkgz) Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Iedere cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger ontvangt bij aanvang de klachtenprocedure .

Link naar Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens